Projekt pn: „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu”

Okres realizacji projektu:2021.08.01 – 2023.06.30
Numer i nazwa działania RPSW 08.03.00 Zwiększenie dostepu do wyskokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Zarządzenie 68_2021-regulamin projektu
Zarzadzenie 69_2021- regulamin rekrutacji
Zarzadzenie 70_2021- komisja rekrutacyjna
Zarzadzenie 71_2021- zespół projektowy
Zarzadzenie Nr 2_2020 w sp. zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy na terenie Gminy Słupia
Zarzadzenie nr 72-2021 ws. reguł i zasad obowiązujących

Rusza projekt „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu”

Gmina Słupia pozyskała 363 696,18 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu”, który będzie realizowany
w obu szkołach podstawowych na terenie gminy tj. w Słupi i Obiechowie w okresie od 01.08.2021 do 30.06.2023r.

Obie szkoły zostaną mocno doposażone w sprzęt IT (podłogi interaktywne, piloty do testów
i sprawdzianów, roboty edukacyjne, klocki do robotyki, itp.) oraz wykonane zostaną remonty sieci informatycznych w szkołach. W każdej szkole będą prowadzone także zajęcia dla uczniów. W Słupi będą to zajęcia informatyczne/programowania, alogrytmiki, matematyki, języka angielskiego, fizyka, chemii, geografii, biologii, historii, zaś w Obiechowie będą to: matematyka, angielski i robotyka. Wszystkie zajęcia zakładają wykorzystywanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zgodnie z założeniami projektu weźmie w nim udział 82 uczniów SP w Słupi oraz 72 SP w Obiechowie.

Realizatorem projektu jest Gmina Słupia. Zachęcamy uczniów obu placówek do wzięcia udziału w rekrutacji, która rozpocznie się od połowy sierpnia i potrawa miesiąc. Warunkiem podstawowym udziału w projekcie jest status ucznia jednej z dwóch wyżej wymienionych szkół. Na zajęcia wyrównawcze będą kwalifikowani uczniowie ze średnią ocen (z ub. roku szkolnego) poniżej 4,0.

Uczniowie z wyższą średnią będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. W rekrutacji preferowane są osoby z niepełnosprawnością, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie pochodzący z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia planowane są do rozpoczęcia już w drugiej połowie września.

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałania 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)”

Skip to content