Projekty UE

Projekty zrealizowane

Gmina Słupia otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona Zabytków” oraz ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na realizacje zadania „Słupia, dwór (2 ćw. XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcji oraz remont instalacji odgromowej”.

Wartość inwestycji wyniosła 788 392,00 zł, z czego 440 000,00 zł to dofinansowanie  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 142 763,65 to środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Pozostała kwota w wysokości 205 628,35 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy Słupia.

Prace remontowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego zakończyły się w listopadzie br.

1.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 5 budynków pełniących ważne funkcje społeczne oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji. Projekt zakłada m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację budynków, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację oświetlenia itp. Projektem objęte są: budynek OSP Obiechów, OSP Różnica, OSP Sieńsko, budynki mieszkań komunalnych w Nowej Wsi i miejscowości Wywła.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 900 728,80 zł w tym dofinansowanie 1 318 864,77 zł.

2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 206 228,91 zł w tym dofinansowanie: 1 025 294,57 zł.

 

3. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”

Cztery Gminy: Słupia, Nagłowice, Imielno i Skalbmierz, zawiązały partnerstwo w celu rozwiązania podstawowego problemu i ograniczenia niskiej emisji w budynkach indywidualnych gospodarstw domowych. Projekt polegał na zaprojektowaniu, dostawie, wykonaniu, odbiorze robót i uruchomieniu instalacji OZE. W ramach projektu zaplanowano 137 szt instalacji fotowoltaicznych i 234 szt słonecznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 079 425,56 zł, z czego 2 685 300,00 zł to dofinansowanie.

Projekty w trakcie realizacji

1.„Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 105 osób (w tym 60K i 45M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku senioralnym z terenu gminy Słupia w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2023. Każda z osób przyjętych do projektu będzie brała udział w zajęciach indywidualnie do niej dobranych.Wartość dofinansowania 1 088 497,30 zł wkład własny 94 080,00zł. Dane adresowe Klubu Seniora: Słupia 95, 28-350 Słupia.

2. „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu”

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałania 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)”

Celem projektu jest  doposażenie obu szkół w Gminie Słupia w sprzęt IT (podłogi interaktywne, piloty do testów i sprawdzianów, roboty edukacyjne, klocki do robotyki, itp.) oraz wykonane zostaną remonty sieci informatycznych w szkołach. W każdej szkole będą prowadzone także zajęcia dla uczniów.

Wartość pozyskanego przez Gminę Słupia dofinansowania w ramach w/w projektu to 363 696,18zł.

3. „ Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru.

Całkowita wartośc projektu wynosi 4 215 096,50zł, w tym 3 054 893,57 zł dofinansowanie z UE.

4. Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotycząca realizacji projektu grantowego “Cyfrowa Gmina”

5. Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotycząca projektu” Wsparcie z z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Skip to content