Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Słupi jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Słupia, powołaną na mocy uchwały Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Słupia w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu z dnia 29 listopada 2016 roku. Swoją działalność rozpoczęło w dniu 1 stycznia 2017 roku i w pierwszym etapie obsługuje 2 jednostki oświatowe oraz Samorządowy Zakład Usług Komunalnych, którym zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

Siedziba: Budynek Urzędu Gminy Słupia, parter

Kierownik: Barbara Kornobis

Kontakt: tel.  41 3816 042, e-mail: cuw@slupia.pl

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM
KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1148),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.256),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.)
4) Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
5) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017r., poz.1644),
6) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz.391),
7) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r., poz.362),
8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1),
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013r., s.9),
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.311)

Uwaga
1. Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania Wójta Gminy Słupia o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Słupia, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 2-3 ustawy Prawo oświatowe:
2. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 10 0000 zł.
• Obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019r., poz.276) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020;
• Obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020r., poz.106) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021;
3. Kwoty dofinansowania określone w ust.2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
  2. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, 28 – 350 Słupia 257

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Słupia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi.

Załączniki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zawiadomienie o zawarciu umowy

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims

4. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

5. Oświadczenie (sprawozdanie finansowe)

6. Klauzula RODO

Skip to content