Sołectwa

Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich , zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.
Zebranie wiejskie jest przykładem realizacji idei demokracji bezpośredniej podczas którego artykułowane są najważniejsze problemy mieszkańców sołectwa. Udział mieszkańców w zebraniach wiejskich jest bardzo zróżnicowany. Średnio kształtuje się na poziomie około 15%.
Od 2010 roku sołectwa, za zgodą rady gminy, mogą dysponować funduszem sołeckim.

V edycja Konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło V edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

 

Udział w konkursie mogą brać sołectwa, które w latach 2010–2021 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 17 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, zgodnie z pkt III, pkt 3 regulaminu, dla sołectw z naszego województwa, jest prawidłowe i terminowe złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Szczegóły konkursu są umieszczone na stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

http://kss.org.pl/v-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupia w zakładce GMINA à Sołectwa.

Skip to content