Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Słupia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy Słupia.

Data publikacji strony: 2019-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy Słupia sekretariat@slupia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3816024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kontrolka formularza nie posiada etykiety, która mogłaby identyfikować jej przeznaczenie oraz brakuje alternatywnego tytułu [3.3.2]
 • Przycisk używany do etykietowania kontrolki formularza ma wartość tekstową, której nie można użyć do identyfikacji celu kontrolki formularza. [3.3.2]
 • Link nie zawiera treści ani tytułu [4.1.2]
 • Link nie posiada lub zawiera puste kluczowe atrybuty [4.1.2]
 • Element wejściowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety [4.1.2]

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urząd Gminy Słupia nr budynku 257
W odległości ok. 600 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek autobusowy.

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu
Urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 40 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Referatu SA. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy wejściu do Urzędu.

Utrudnienia
W planach jest zamontowanie pochylni przy jednym z wejść do budynku urzędu – wymaga pomocy drugiej osoby.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Miasta w Warszawie;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@slupia.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu; https://slupia.pl/ (zadaj pytanie)
 • przesyłanie faksów pod numer: 413816024 fax: wew. (20)
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 2020.426 z późn. Zm).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.Dz. U.2017.1824)
W tym bloku można opisać takie elementy jak:
 • wejścia (odpowiedni rozmiar drzwi, obecność podjazdów / pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, linii naprowadzających, oznaczeń na schodach, sygnalizacja dźwiękowa),
 • stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingach (jedno miejsce parkingowe)
 • wyposażenie w windę, podnośniki, schodołazy( będzie zamontowana pochylnia)
 • obecność toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością (brak)
 • przejrzystość i wyrazistość tablic informacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku (odpowiedni rozmiar czcionki, napisy
 • alfabecie Breilla); (w najbliższym czasie jest przewidziany zakup )
 • piktogramy i oznaczenia czytelne dla osób niesłyszących, niewidomych, poruszających się na wózkach, (brak)
 • dostępność w urzędzie / instytucji osoby posługującej się językiem migowym.(brak)
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwe jest tylko po uzgodnieniu z konserwatorem budynku.
Skip to content