Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Słupi czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Śluby udzielane są w dni powszednie, niedziele i święta  po wcześniejszym kontakcie z Kierownikiem USC.

Przypominamy o możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Pierwszy ślub plenerowy w Słupi

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji  stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, w tym w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie danych  i sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie w formie uroczystej, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
 3. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
 4. Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
 5. Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku zmian w aktach stanu cywilnego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 7. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
 8. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 9. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
 10. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania.
 11. Przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 12. Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
 13. Transkrypcja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, gdy fakt ten został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego za granicą.
 14. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
 15. Uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych.
 16. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą.
 17. Dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych krajowych i zagranicznych oraz innych instytucji.
 18. Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa lub zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 19. Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
 20. Prowadzenie postępowań w sprawach zmiany imion i nazwisk.
 21. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
 22. Przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, w tym prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego.
 23. Organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.

Opłaty skarbowe i opłaty dodatkowe w Urzędzie Stanu Cywilnego

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

– od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
– od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
– od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innej instytucji.

Lp. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej Stawki opłaty
1 odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
2 odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
3 sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
4 zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 39 zł
5 inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł
6 decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion 37 zł
7 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 38 zł
8 zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł
9 zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dot. wskazanej osoby 24 zł
10 zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 24 zł
11 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji 50 zł
12 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego 39 zł
13 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu 39 zł
14 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego 39 zł
15 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. 39 zł
16 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania 39 zł
17 odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia 39 zł
18 przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC (na wniosek osoby stanowiący jej życzenie) 1000 zł opłata dodatkowa
19 sporządzenie testamentu urzędowego 22 zł
20 poświadczenie zgodności od każdej strony (kserokopii) 5 zł
21 za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
22 wielojęzyczny standardowy formularz (Rozporządzenie UE 2016/1191) 17 zł opłata dodatkowa

Zwolnienia z opłaty skarbowej:
– sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu;
– przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło
takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
– odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;
– odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane
w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym
udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie
porozumienia;
– odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych;
– odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej
dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego;
– zaświadczenie o przyjętych sakramentach;
– zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa;
– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach:

– alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
– ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych;
– świadczeń socjalnych;
– zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę;
– powszechnego obowiązku obrony;
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;
– nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
– nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu.

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2021poz. 1923).

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy Słupia, gotówką lub kartą płatniczą, bądź dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Słupia:
Nr konta 50 8513 1011 1300 0014 2000 0020.

Zameldowanie na pobyt stały/czasowy

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Opłatę uiszcza się w przypadku:

Lp. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Stawki opłaty
1 na pobyt stały bezpłatne
2 na pobyt czasowy 17 zł
3 każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu 17 zł
          Opłata skarbowa
4 za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł
5 od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez upoważnionego pracownika Wydziału, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł
6 za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2021 poz. 1923).

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy Słupia – gotówką lub  kartą płatniczą, bądź dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Słupia:
Nr konta 50 8513 1011 1300 0014 2000 0020.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 1.Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł. (nie jest to opłata skarbowa).

Uwaga!
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych (dotyczy 1 osoby lub jednego dokumentu) wynosi 31 zł.

3.W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2021 poz. 1923).

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy Słupia – gotówką lub  kartą płatniczą, bądź dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Słupia:
Nr konta 50 8513 1011 1300 0014 2000 0020.

Skip to content