Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

W dniu 13 maja 2021r. Wójt Gminy Pan Tomasz Koper  wspólnie ze skarbnikiem Gminy Panią Iwoną Janas podpisali umowę na realizację zadania ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021r. Łączna kwota jaka zostanie pozyskana w ramach programu to 305 694,00 zł. Koszt całkowicie sfinansowany z Funduszu Solidarnościowego. Programem zostało objęte dwadzieścia pięć osób niepełnosprawnych w tym pięcioro dzieci. W ramach programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” edycja 2021r Wójt Gminy Słupia Tomasz Koper zatrudnił dwunastu Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej , którzy wspierają osoby niepełnosprawne  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1], w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021r. jest ogromnym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i ich rodzin. Wójt Gminy Pan Tomasz Koper podjął starania o kontynuacji  Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i został złożony wniosek na kolejną edycję – 2022 r.

[1] Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Skip to content