Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 przyjmowane będą do 10.09.2023r.  Urząd Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia tel. 413816024

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/67 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia z którym mogą się Państwo skontaktować pod nr tel.  413816024.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

 Gmina Słupia realizuje zadanie publiczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od roku 2021. Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym została podjęta decyzja o przystąpieniu – w ramach kontynuacji – do realizacji Programu również w ramach edycji 2023.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

  •     Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”        edycja 2023 – pobierz
  •     karta zgłoszenia do programu – pobierz
  •     karta zakresu czynności w ramach programu – pobierz
  •     klauzula informacyjna w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – pobierz

Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 przyjmowane będą do 

04-11-2022r.  Urząd Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia tel. 413816024

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/67 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia z którym mogą się Państwo skontaktować pod nr tel.  413816024.

ASYSTENT  OSOBISTY  W  GMINIE  SŁUPIA –  EDYCJA 2022

      Władze samorządowe Gminy Słupia zauważyły problem ludzi niepełnosprawnych z jej terenu i aby wyjść naprzeciw ich problemom i oczekiwaniom, w maju 2021 roku Tomasz Koper, Wójt Gminy Słupia wspólnie z Iwoną Janas, Skarbnikiem Gminy, podpisali umowę na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, finansowany  ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Łączna Kwota, jaka została wówczas pozyskana na jego realizację, to w przypadku Gminy Słupia 305 694,00 zł. Dzięki tej decyzji, jakże zresztą słusznej , programem objęto dwadzieścia sześć niepełnosprawnych osób, w tym pięcioro dzieci z terenu gminy. A zostali otoczeni opieką przez dwunastu asystentów osobistych, którzy wspierali ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i pokazał, że taka pomoc jest potrzebna, że osoby niepełnosprawne chcą żyć i być traktowane , jak osoby zdrowe. Dlatego też Wójt Gminy Słupia kolejny raz podjął decyzję o przystąpieniu Gminy do kolejnej edycji Programu. Tym razem objętych opieką zostało sześćdziesiąt trzy osoby niepełnosprawne, w tym pięcioro dzieci i zostało zatrudnionych trzydziestu ośmiu asystentów osobistych, na co pozyskano, bagatela, 1 437 588,00 zł.
„Cieszę się ogromnie, że chociaż w ten sposób możemy pomóc mieszkańcom Gminy Słupia, których los nie oszczędzał. – powiedział Tomasz Koper, Wójt. – Zadaniem m.in. takiego asystenta osobistego jest nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale zachęcanie takiej osoby do podejmowania aktywności i umożliwienie jej prawa do niezależnego życia. Dzięki asystentom, osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, a asystenci swoją postawy mówią, że takie osoby nie mogą być dyskryminowane oraz wykluczone.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2021

W dniu 13 maja 2021r. Wójt Gminy Pan Tomasz Koper  wspólnie ze skarbnikiem Gminy Panią Iwoną Janas podpisali umowę na realizację zadania ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021r. Łączna kwota jaka zostanie pozyskana w ramach programu to 305 694,00 zł. Koszt całkowicie sfinansowany z Funduszu Solidarnościowego. Programem zostało objęte dwadzieścia pięć osób niepełnosprawnych w tym pięcioro dzieci. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” edycja 2021r Wójt Gminy Słupia Tomasz Koper zatrudnił dwunastu Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej , którzy wspierają osoby niepełnosprawne  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1], w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021r. jest ogromnym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i ich rodzin. Wójt Gminy Pan Tomasz Koper podjął starania o kontynuacji  Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i został złożony wniosek na kolejną edycję – 2022 r.

[1] Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Skip to content