• 19 lipca 2022

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  w II półroczu 2022 r.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  w II półroczu 2022 r.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  w II półroczu 2022 r. 318 159 Urząd Gminy Słupia

 Wójt Gminy Słupia informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego   i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w terminie:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Słupia wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku tj.

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj.

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

(Stawka zwrotu w 2022 r. wynosi: 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego)

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminie od 3 października do 31 października 2022 r.

Skip to content