• 28 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE NR 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupia, działki nr 626/2 o pow. 0,6225 ha położonej w Słupi, obręb Słupia, gm. Słupia

OGŁOSZENIE NR 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupia, działki nr 626/2 o pow. 0,6225 ha położonej w Słupi, obręb Słupia, gm. Słupia

OGŁOSZENIE NR 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupia, działki nr 626/2 o pow. 0,6225 ha położonej w Słupi, obręb Słupia, gm. Słupia 318 159 Urząd Gminy Słupia

OGŁOSZENIE NR 1/2022

WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia  28 kwietnia 2022 r.

w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupia, działki nr 626/2  o pow. 0,6225 ha położonej w Słupi, obręb Słupia, gm. Słupia

 

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:
 2. Informacje o działce zgodnie z wykazem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1)

Oznaczenie

 nieruchomości wg

 

Pow. działki (ha)

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

KW

Ewidencja gruntów
Nr działki Położenie Opis użytku
 

 

 

 

KI1J/00077753/8

 

 

 

 

626/2

 

 

 

 

Słupia, obręb 0010, gm. Słupia

 

 

 

 

R – 0,6225 ha

 

 

 

 

0,6225 ha

Zgodnie z Miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupia działka ewidencyjna nr 626/2 leży w terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem I-U1.

Teren zagospodarowany rolniczo, w przypadku sprzedaży wydanie nieruchomości nastąpi

w dniu  1 września 2022r.

 

 

 

 

Nie dotyczy

2)  Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia, w miejscowości Słupia. Charakteryzuje się regularnym     i symetrycznym kształtem, o długości najkrótszego boku ok 77 metrów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi, dojazd zapewniony jest drogą asfaltową. W bezpośrednim sąsiedztwie  przebiegają sieci elektroenergetyczne średniego napięcia, w odległości ok. 340 metrów przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Odległość od centrum gminy wynosi ok 1 kilometra.

3) Informacje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Podaje do publicznej wiadomości, iż nieruchomość działka nr 626/2 o pow. 0,6225 ha obręb 0010 – Słupia została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza działki 626/2 wynosi: 283 060,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 1. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość wolna od obciążeń hipotecznych.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nie dotyczy.
 3. Termin i miejsce przetargu:

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

31 MAJA 2022r. tj. WTOREK O GODZ. 11:00

W URZĘDZIE GMINY W SŁUPI, SŁUPIA 257, POKÓJ NR 2, I PIĘTRO

 1. 6Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Ustala się wadium w wysokości: 28 306

,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześć złotych 00/100). Wymienione wadium w pieniądzu, winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy w Słupi     nr 20 8513 1011 2001 0000 1527 0001  prowadzone przez Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Oddział w Słupi w tytule przelewu „Wadium działka 626/2”, najpóźniej do dnia 25 maja 2022 roku. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 2 831,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100).

 1. 7Sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: Nie dotyczy.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. WARUNKI UCZESTCNITWA W PRZETARGU:

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i w terminie wskazanym  w ogłoszeniu o przetargu oraz okazanie  komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

¾ w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku reprezentowania osoby fizycznej.

¾ w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.

¾ w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji    o Działalności Gospodarczej wspólników, numerów NIP, numeru REGON, umowy spółki,  w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

¾  w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne – umowę spółki.

W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przetargowym z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

­¾ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze notarialnej umowy sprzedaży powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

¾ w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożenie przyrzeczenia zezwolenie na nabycie nieruchomości (promesy).

Dokumenty należy złożyć w oryginale, w przypadku gdy uczestnik przetargu składa kopię dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez uczestnika (uczestnik przetargu składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ,,Za zgodność z oryginałem”

Wadium w kwocie 28 306,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześć złotych 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 25 maja 2022 r.  w tytule przelewu „Wadium działka 626/2”, na konto Urzędu Gminy w Słupi

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Oddział w Słupi

20 8513 1011 2001 0000 1527 0001

Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

III. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 (trzech) dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Cena za nabycie nieruchomości wraz z podatkiem naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu  nr        50 8513 1011 1300 0014 2000 0020 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 257 28-350 Słupia, w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój Nr 7 ( tel. 41 381 60 24 wew. 30).

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Urzędu www.slupia.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.slupia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Słupi, oraz wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość tj. ,,Monitor Urzędowy”.

                                        Wójt Gminy Słupia

                                           

                                              Tomasz Koper

Skip to content